Cơ cấu tổ chức

Organization-VN


BAN GIÁM ĐỐC

Giám đốc: GS.TS. Lê Kim Hùng

Email: lekimhung@dut.udn.vn; Điện thoại: 0511.3736445

 • Quản lý, tổ chức nhân sự
 • Chỉ đạo xây dựng tầm nhìn, sứ mạng
 • Chỉ đạo xây dựng chiến lược phát triển đơn vị, chính sách hợp tác với đối tác quốc tế.
 • Chỉ đạo xây dựng chiến lược đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục
 • Chỉ đạo công tác quản lý tài chính
 • Chỉ đạo công tác tổng hợp và báo cáo tổng kết hàng năm
Phó giám đốc: PGS.TS. Phạm Văn Tuấn

Email: pvtuan@dut.udn.vn; Điện thoại: 0511.3737931

 • Tham mưu Giám Đốc công tác quản lý tổ chức, nhân sự
 • Xây dựng tầm nhìn, sứ mạng đơn vị
 • Xây dựng chiến lược phát triển đơn vị: Chiến lược phát triển nhân sự; Chiến lược phát triển ngành và bậc đào tạo; Chiến lược phát triển cơ sở vật chất và trang thiết bị; Chiến lược phát triển đối ngoại.
 • Quản lý đào tạo: Chỉ đạo xây dựng và phát triển chương trình đào tạo; Chỉ đạo xây dựng chiến lược giảng dạy và học tập; Thiết lập hợp tác với Trường đối tác quốc tế trong xây dựng chương trình đào tạo và trao đổi giảng viên, sinh viên; Hợp tác với Trưởng Khoa chuyên ngành quy hoạch cán bộ giảng dạy.
 • Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyền giao công nghệ.
 • Quản lý hoạt động hợp tác quốc tế và quan hệ doanh nghiệp.
 • Phân công, điều động cán bộ: Phân công cán bộ trực thuộc TTXS thực hiện các dự án do TTXS chủ trì; Phối hợp với Trưởng Khoa chuyên ngành điều động cán bộ thuộc Khoa tham dự các hoạt động đào tạo và NCKH do TTXS phụ trách thực hiện.
 • Báo cáo tổng kết hàng năm: Chủ trì việc tổng hợp và viết báo cáo tổng kết CTTT hàng năm; Chủ trì việc đón tiếp và báo cáo với đoàn công tác thanh tra CTTT hàng năm.
 • Quản lý công tác đảm bảo chất lượng và điều hành hoạt động kiểm định chương trình đào tạo: Chỉ đạo xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong; Chỉ đạo xây dựng kế hoạch và nội dung Tự đánh giá chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế.
 • Quản lý tài chính: Tham mưu Giám đốc chiến lược phát triển tài chính; Chủ trì việc lập kế hoạch tài chính và báo cáo quyết toán mỗi năm.

PHỤ TRÁCH CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN

Ngành Điện tử Viễn thông: TS. Nguyễn Thị Anh Thư

Email: ntathu@dut.udn.vn; Điện thoại: 0511.735112

Ngành Hệ thống nhúng: TS. Nguyễn Lê Hòa

Email: nglhoa@dut.udn.vn; Điện thoại: 0511.735112

 • Tham mưu cho GĐ, PGĐ trong việc xây dựng tầm nhìn, sứ mạng của đơn vị.
 • Tham mưu cho PGĐ xây dựng chiến lược phát triển đơn vị về nhân sự, ngành/bậc đào tạo, cơ sở vật chất, trang thiết bị và đối ngoại.
 • Quản lý đào tạo: Xây dựng, điều chỉnh, cập nhật và phát triển chương trình đào tạo; Xây dựng kế hoạch học tập hằng năm; Xây dựng và quản lý cuốn mô tả chương trình của chương trình đào tạo; Tham mưu cho khoa chuyên ngành trong việc quy hoạch cán bộ giảng dạy, trợ giảng và cán bộ hướng dẫn thực hành cho chương trình đào tạo; Mời cán bộ thỉnh giảng; Tham gia xây dựng chiến lược giảng dạy và học tập; Tham gia việc xây dựng quy chế đào tạo, quy định dạy và học của chương trình đào tạo; Tham gia triển khai các hoạt động quảng bá chương trình đào tạo và tuyển sinh; Chỉ đạo quản lý các hoạt động học tập và xã hội của sinh viên CTTT, như: Quá trình học tập, lên lớp, tốt  nghiệp, khen  thưởng, kỷ  luật, Các hoạt động xã hội, quá trình rèn luyện tư cách đạo đức của sinh viên; Tham gia thiết lập hợp tác với các Trường đối tác quốc tế trong việc xây dựng chương trình đào tạo và trao đổi giảng viên, sinh viên.
 • Tham mưu, tư vấn hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên và chuyển giao công nghệ: Tham mưu cho PGĐ trong việc xây dựng các quy định về NCKH; Giám sát chất lượng NCKH của sinh viên; Tham gia tìm kiếm và triển khai các dự án, đề tài NCKH và chuyển giao công nghệ.
 • Tham gia quản lý và triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế và quan hệ doanh nghiệp: Tham gia đề xuất các dự án, các chương trình hợp tác liên kết đào tạo, NCKH, chuyển giao công nghệ với doanh nghiệp, viện nghiên cứu và các trường đại học trong và ngoài nước cho CTTT; Thiết lập mối quan hệ với các tổ chức, doanh nghiệp để tìm kiếm các nguồn tài trợ cho nghiên cứu, cơ sở vật chất, học bổng cho sinh viên và hỗ trợ sinh viên trong quá trình thực tập và làm đồ án tốt nghiệp; Tham gia, hỗ trợ các công tác quan hệ đối ngoại.
 • Tham mưu cho PGĐ phân công, điều động cán bộ.
 • Tham gia tổng hợp và viết báo cáo tổng kết hàng năm.
 • Triển khai công tác đảm bảo chất lượng và hoạt động kiểm định chương trình đào tạo: Quản lý chất lượng đào đào tạo (nội dung chương trình đào tạo, chất lượng giảng dạy, cơ sở vật chất, công tác phục vụ,…); Tham gia xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong; Tham gia các công việc liên quan đến kiểm định chất lượng của CTTT.
 • Tham mưu công tác tài chính: Tham mưu GĐ, PGĐ chiến lược phát triển tài chính; Tư vấn xây dựng các quy định tài chính; Nắm thông tin về dự toán và quyết toán kinh phí thực hiện CTTT hàng năm.
 • Tham gia quản lý cơ sở vật chất, thiết bị của CTTT: Đề xuất, tư vấn cho PGĐ trong việc mua sắm trang thiết bị thí nghiệm phục vụ việc giảng dạy và NCKH.

CÁC BỘ PHẬN HỖ TRỢ

Văn thư – Kế toán: CN. Vũ Ngọc Hà

Email: vnha@dut.udn.vn; Điện thoại: 0511.735112

 • Soạn thảo và kiểm tra mẫu công văn theo quy định.
 • Quản lý công văn đến và đi: Vào sổ, lưu trữ công văn nội bộ đơn vị; Tạo và lưu trữ bản điện tử công văn.
 • Trình công văn để lãnh đạo phê duyệt.
 • Hỗ trợ công tác hậu cần cho GS thỉnh giảng nước ngoài và khách quốc tế đến giảng dạy và làm việc tại đơn vị.
 • Hỗ trợ công tác hậu cần cho ban lãnh đạo đơn vị, các đoàn công tác nước ngoài khi có yêu cầu từ cấp trên.
 • Phối hợp chuẩn bị các báo cáo cho cấp trên, báo cáo tổng kết năm học, hồ sơ thi đua khen thưởng của đơn vị.
 • Thư ký các dự án thuộc TTXS.
 • Tham gia tổ chức các sự kiện KH & GD của TTXS.
 • Phụ trách Hợp đồng giảng dạy TTXS
 • Lập dự toán thu, chi của TTXS theo kế hoạch năm học (nguồn NSNN và nguồn tài trợ).
 • Theo dõi các khoản tạm ứng của đơn vị, đối chiếu với kế toán và làm thanh quyết toán.
 • Lưu trữ chứng từ kế toán của đơn vị.
Giáo vụ: CN. Nguyễn Thị Hồng Nhung

Email: nthnhung@dut.udn.vn; Điện thoại: 0511.735112

 • Tham gia lên kế hoạch giảng dạy (Phối hợp với phụ trách Chương trình).
 • Tham gia xét học vụ, tốt  nghiệp,  khen  thưởng,  kỷ  luật  sinh  viên (Phối hợp với P. Đào tạo và phụ trách Chương trình).
 • Lên TKB và lịch học lên website TTXS đối với các học phần do giảng viên nước ngoài phụ trách.
 • Nhận TKB từ P. Đào tạo và xếp lịch học lên website của TTXS.
 • Tham gia kiểm tra và giám sát việc thực hiện khối lượng giảng dạy, thực hành, thực tập, thí nghiệm (Phối hợp với P. Thanh tra Pháp chế).
 • Quản lý và nhập điểm thi của sinh viên, đối chiếu với bảng tổng kết điểm của phòng Đào tạo theo từng học kỳ, và cuối khóa, thông báo kết quả học tập cho sinh viên.
 • Lên lịch và theo dõi hoạt động sinh hoạt lớp chủ nhiệm.
 • Phụ trách lớp học tiếng Anh năm thứ nhất.
 • Tham gia đánh giá  xét  điểm  rèn  luyện cho  sinh  viên  trong  CTTT (Phối  hợp  với  CVHT).
 • Quản lý và đề nghị cấp học bổng khuyến học cho sinh viên.
 • Quản lý, lưu trữ hồ sơ giấy tờ liên quan đến đào tạo, sinh viên…
 • Tham gia tổ chức các sự kiện KH & GD của TTXS.
 • Hỗ trợ tư vấn cho sinh viên.
Trợ lý Hợp tác doanh nghiệp và NCKH của giảng viên: TS. Dương Châu Sâm

Email: dcsam@dut.udn.vn;

 • Quản lý và triển khai các hoạt động hợp tác doanh nghiệp trong nước và quốc tế: Tham gia đề xuất các dự án, các chương trình hợp tác liên kết đào tạo, NCKH, chuyển giao công nghệ với doanh nghiệp; Thiết lập mối quan hệ với các tổ chức, doanh nghiệp để tìm kiếm các nguồn tài trợ cho nghiên cứu, cơ sở vật chất, học bổng và dự án cho sinh viên.
 • Tham gia quản lý và triển khai các hoạt động NCKH của giảng viên: Tìm kiếm, triển khai các đề tài, dự án; Tổng hợp, viết báo cáo và lưu trữ các hoạt động NCKH của giảng viên TTXS; Tổng kết đánh giá hoạt động NCKH của giảng viên thuộc TTXS theo năm học.
 • Phối hợp với Giảng viên Khoa chuyên ngành xây dựng và triển khai các dự án KHCN liên quan đến ngành đào tạo các Chương trình Tiên tiến.
 • Hỗ trợ sinh viên CTTT và Khoa chuyên ngành trong các hoạt động khởi nghiệp cũng như trong quá trình thực tập và làm đồ án tốt nghiệp.

Quản lý và tổ chức các Cuộc thi sinh viên NCKH không thuộc các Chương trình NCKH thường niên của Trường quản lý.

Trợ lý nghiên cứu khoa học của sinh viên: TS. Cao Xuân Hữu

Email: cxhuu@dut.udn.vn;

 • Xây dựng và ban hành các quy định/quy trình về nghiên cứu khoa học (NCKH) của sinh viên TTXS theo phân cấp của Trường
 • Tham mưu cho Ban lãnh đạo TTXS về xây dựng và triển khai các nhiệm vụ chiến lược về NCKH
 • Phối hợp triển khai các hoạt động của CLB SV trong mảng NCKH
 • Phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo của đơn vị
 • Quản lý, triển khai các hoạt động thường niên về Hội nghị NCKH sinh viên
 • Tổng kết đánh giá hoạt động NCKH SV của TTXS theo năm học
Cán bộ phục vụ Cơ sở vật chất: ThS. Nguyễn Trung Kiên

Email: ntkien@dut.udn.vn;

 • Quản lý cơ sở vật chất thuộc khuôn viên TTXS gồm phòng học, phòng làm việc, phòng thí nghiệm, thư viện, phòng Giáo sư, khu sân vườn, nhà vệ sinh.
 • Lập sổ theo dõi, bảo quản và bảo dưỡng trang thiết bị bên trong các phòng thuộc TTXS (ngoại trừ phòng thí nghiệm).
 • Điều phối cơ sở vật chất dùng chung giữa các chương trình.
 • Quản lý điện nước, công tác vệ sinh, y tế, an toàn, phòng chống cháy nổ tại TTXS.
 • Phụ trách công tác kiểm kê báo cáo, thanh lý tài sản hằng năm.
 • Tham gia xây dựng kế hoạch sửa chữa, đầu tư xây dựng cơ bản và lập kế hoạch mua sắm tài sản hằng năm (Phối hợp với Phụ trách CTTT và Ban giám đốc).
 • Giám sát các công tác duy tu, sửa chữa hoặc xây mới các công trình trong TTXS.
 • Phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo của đơn vị.
Cán bộ phục vụ Trang thiết bị, phòng thí nghiệm: KS. Nguyễn Thế Nghĩa

Email: ntnghia@dut.udn.vn;

 • Điều phối thiết bị thí nghiệm dùng chung giữa các CTTT.
 • Lập số theo dõi và báo cáo hiệu quả sử dụng trang thiết bị thí nghiệm hằng năm.
 • Quản lý các trang thiết bị thí nghiệm được tài trợ bởi các tổ chức phi chính phủ, các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài nước.
 • Tham gia xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện mua sắm vật tư thí nghiệm hằng năm.
 • Thực hiện mua sắm vật tư thí nghiệm tiêu hao hằng năm.
 • Phụ trách công tác kiểm kê báo cáo, thanh lý thiết bị thí nghiệm hằng năm.
 • Tham gia lên lịch thực hành thí nghiệm cho từng học kỳ.
 • Phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo của đơn vị.
Cán bộ phục vụ Hạ tầng mạng và truyền thông: KS. Trần Văn Líc

Email: tvlic@dut.udn.vn;

 • Thiết kế và phát triển Website CTTT ECE, Website CTTT ES, Website TTXS và Facebook CTTT.
 • Cập nhật nội dung về đào tạo, NCKH, hoạt động sinh viên, hợp tác quốc tế, quan hệ doanh nghiệp, học bổng và trao đổi sinh viên trên Website CTTT ECE, Website CTTT ES, Website TTXS và Facebook CTTT.
 • Vận hành, sửa chữa và phát triển hạ tầng mạng (Internet, LAN, Wifi).
 • Quản lý phòng học số DLS: Vận hành, sửa chữa và quản lý thiết bị phòng học DLS; Xây dựng tài liệu tập huấn cách khai thác phòng DLS; Tham gia tập huấn giảng dạy bằng công nghệ DLS.
 • Phối hợp Liên Chi Đoàn Khoa chuyên ngành tổ chức và triển khai các hoạt động, phong trào Đoàn cho sinh viên các CTTT.
 • Phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo của đơn vị.
Cán bộ phục vụ Thư viện và công tác sinh viên: Hoàng Thị Hiếu

Email: hthieu@dut.udn.vn; Điện thoại: 0511.3735805

 • Quản lý việc mượn trả sách của giảng viên, sinh viên: Cập nhật thời khóa biểu mới/kỳ, để phục vụ mượn, trả sách cho sinh viên khi bắt đầu và kết thúc môn học; Phục vụ texbook cho Giảng viên mỗi môn học.
 • In ấn, photo sách giáo trình và bài giảng mới hằng năm: Làm giấy đề nghị cho photo sách giáo trình và bài giảng mới; Cập nhật danh mục sách được tặng, mua, photo mới.
 • Gia cố sách, thanh lý và photo bổ sung sách hư hỏng.
 • Phụ trách CLB sinh viên TTXS: Thông báo, điều động sinh viên tham gia hội nghị, hội thảo; Phối hợp với P.CTSV, VP Đoàn và các đơn vị chức năng Khoa chuyên ngành để tổ chức các hoạt động Văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, hội thảo huấn luyện kỹ năng mềm…; Phối hợp tổ chức các Câu lạc bộ sở thích, câu lạc bộ hướng nghiệp, câu lạc bộ sinh viên tình nguyện…; Tìm hiểu nắm bắt tư tưởng chính trị của sinh viên; Tư vấn cho Trợ lý CTTT và Trưởng Khoa chuyên ngành công tác xét khen thưởng kỷ luật, xét chọn học bổng tài trợ.
 • Phụ trách CLB cựu sinh viên TTXS: Cập nhật thường xuyên thông tin cựu sinh viên về việc làm, học tiếp; Gửi thông báo các học bổng sau đại học, tuyển dụng đến cựu sinh viên; Khuyến khích cựu sinh viên tham gia các hoạt động ngoại khóa của sinh viên; Liên hệ cựu sinh viên hỗ trợ “Phiếu lấy ý kiến phản hồi”.
 • Báo cáo hoạt động /thành tích định kỳ của CLB.
 • Phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo của đơn vị.