Hướng nghiên cứu

Nhóm Nghiên cứu – Giảng dạy Thiết kế và Phát triển Hệ thống Thông tin số 3DCS

Design and Development Digital Communication System – 3DCS

Website : http://trt3dcs.com/