Chuẩn đầu ra

Sau khi tốt nghiệp từ chương trình, Kỹ sư ngành Điện tử – Viễn thông có khả năng:

 1. Có khả năng áp dụng các kiến thức khoa học cơ bản trong công tác chuyên môn.
 2. Có khả năng thiết kế, tiến hành thí nghiệm, phân tích và giải thích các dữ liệu.
 3. Có khả năng xác định, phân tích và giải quyết các vấn đề kỹ thuật.
 4. Có khả năng sử dụng phương pháp kỹ thuật, các công cụ kỹ thuật hiện đại, các phần mềm chuyên dụng vào thực tiễn kỹ thuật.
 5. Có khả năng sửa chữa, thiết kế, tư vấn, giám sát, vận hành và quản lý các thiết bị, hệ thốngtrong lĩnh vực điện tử, viễn thông, đáp ứng các yêu cầu thực tiễn về kinh tế, xã hội, môi trường, an toàn lao động và sản xuất bền vững.
 6. Có kiến thức về các vấn đề đương thời và kiến thức cần thiết để hiểu được sự ảnh hưởng của các giải pháp kỹ thuật tới bối cảnh xã hội, môi trường, kinh tế và sự toàn cầu hóa.
 7. Có khả năng suy nghĩ độc lập, tư duy phản biện và làm việc nhóm hiệu quả.
 8. Có khả năng giao tiếp và sử dụng ngoại ngữ hiệu quả trong công tác chuyên môn và trong môi trường quốc tế.
 9. Có khả năng trình bày, diễn thuyết và báo cáo kết quả.
 10. Có khả năng nhận thức được nhu cầu học tập của bản thân và có khả năng học tập suốt đời.
 11. Có ý thức về đạo đức nghề nghiệp, thái độ chính trị tốt và trách nhiệm đối với xã hội và môi trường.