Kế hoạch đào tạo

KHÓA 2015 – 2020
(4.5 Years Duration)

 

Year/

Quarter

Năm/Kì

Course code

Mã học phần

Course name

Môn học

Credits

Tín chỉ

1/qtr 1 VLPA IS Basic principles of Marxism-Leninism  I

Những nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lênin I

2
General Law

Pháp luật đại cương

2
National Defense Training

Giáo dục Quốc phòng

(Cert)

(Chứng chỉ)

Physical Training

Giáo dục thể chất

(Cert)

(Chứng chỉ)

TOEFL iBT
      4
1/qtr 2 VLPA IS Basic principles of Marxism-Leninism II

Những nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lênin II

3
CHEM 142 General Chemistry

Hóa học đại cương

4
CHEM 142 LAB General Chemistry Lab

Thí nghiệm hóa học đại cương

1
Physical Training

Giáo dục thể chất

(Cert)

(Chứng chỉ)

TOEFL iBT
8
1/qtr 3 MATH 124 Calculus w/ Analytical Geometry I

Hình học giải tích 1

5
English Composition

Viết luận tiếng Anh

4
Physical Training

Giáo dục thể chất

(Cert)

(Chứng chỉ)

TOEFL iBT
9
2/qtr 1 VLPA IS Revolutionary way of Vietnam Communist Party

VN Đường lối CM ĐCS VN

3
MATH 125 Calculus w/ Analytical Geometry II

Hình học giải tích 2

5
PHYS 121 Mechanics

Vật lý Cơ học

4
PHYS 121 LAB Mechanics Lab

Thí nghiệm Vật lý Cơ học

1
TC 231 Introduction to Technical Writing

Viết kỹ thuật cơ bản

3
EE 200 Introduction to Engineering

Nhập môn Kỹ thuật

2
18
HCM Thought

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2
MATH 126 Calculus w/ Analytical Geometry III

Hình học giải tích 3

5
PHYS 122 Electromagnetism & Oscillatory Motion

Vật lý Điện từ và dao động

4
PHYS 122 LAB Electromagnetism & Oscillatory Motion Lab

Thí nghiệm Vật lý Điện từ và dao động

1
CSE 142 Computer Programming I

Kỹ thuật lập trình I

4
16
2/qtr 3 MATH 307 Introduction to Differential Equations

Giới thiệu các phương trình vi phân

3
PHYS 123 Waves

Vật lý sóng

4
PHYS 123 LAB Waves lab

Thí nghiệm Vật lý sóng

1
EE 215 Introduction to Electrical Engineering

Kỹ thuật điện cơ bản

4
CSE 143 Computer Programming II

Kỹ thuật lập trình II

5
17
3/qtr 1 MATH 308 Linear Algebra

Đại số tuyến tính và ứng dụng

3
EE 233 Circuit Theory

Lý thuyết mạch

5
EE 235 Countinuous Time Linear Systems

Hệ thống tuyến tính thời gian liên tục

4
CSE 373 Data Structures and Algorithms

Cấu trúc dữ liệu và thuật toán

 

3
ECON 200 Introduction to Microeconomics

Kinh tế vi mô

2
      17
3/qtr 2 MATH 324 Advanced Multivariable Calculus

Tính toán đa biến nâng cao

3
EE 331 Devices & Circuits I

Thiết bị và mạch điện tử I

5
EE 341 Discrete Time Linear Systems

Hệ thống tuyến tính thời gian rời rạc

5
STAT 390 Probability and Statistics in Eng. and Science

Xác suất thống kê

4
ECON 201 Introduction to Macroeconomics

Kinh tế vĩ mô

2
      19
3/qtr 3 EE 271 Digital Circuits & Systems

Mạch và Hệ thống số

5
EE 332 Devices & Circuits II

Thiết bị và mạch điện tử II

5
EE 361 Applied Electromagnetics

Điện từ ứng dụng

5
COM 373 Communication in Small Groups

Kỹ năng giao tiếp nhóm

3
18
4/qtr 1 EE 351 Intro to Electrical Energy Devices & Systems

Giới thiệu thiết bị và hệ thống năng lượng mới

5
EE 471 Computer Designand Organization

Thiết kế và tổ chức máy tính

5
Non-EE CSE 461 Introduction to Computer Communication Networks

Giới thiệu mạng thông tin máy tính

3
EE 481 Microwave Electronic Design (ECE1)

Thiết kế điện tử viba

3
EE 480 Microwave Engineering I (ECE2)

Kỹ thuật viba

COM 473 Problems of Discussion Leadership

Kỹ năng lãnh đạo

2
18
4/qtr 2 EE 472 Microcomputer Systems (ECE1)

Hệ thống máy vi tính nhúng

5
EEE 442 Digital Signals and Filtreing(ECE2)

Thiết kế lọc số

EE 476 Digital Integrated Circuit Design (ECE1)

Thiết kế IC số 1

5
EE 416 Random Signals for Communications and Signal Processing(ECE2)

Xử lý tín hiệu ngẫu nhiên trong truyền thông

EE 482 Semiconductor Devices (ECE1)

Thiết bị bán dẫn

3
EE 418 Network Security and Cryptography (ECE2)

Mật mã và bảo mật mạng

TC 333 Advanced Technical Writing and Oral Presentation

Viết và thuyết trình kỹ thuật nâng cao

4
17
4/qtr 3 EE 433 Analog Circuit Design (ECE1)

Thiết kế mạch tương tự

3
EE 440 Digital Imaging System (ECE2)

Hệ thống xử lý ảnh

EE 448 Control Systems Sensors and Actuators (ECE1)

Cảm biến và truyền động trong hệ thống điều khiển

4
EE 417  Modern Wireless Communication (ECE2)

Thông tin vô tuyến

EE 401 Engineering Design by Teams: Robotics I (ECE1)

Thiết kế Robot

4
EE 465 Fiber Optics, Devices, and Applications  (ECE2)

Thông tin quang

CSE 446 Machine Learning

Kỹ thuật máy học

4
OPMGT450 Project Management

Quản lý dự án

2
17
5/qtr 1

 

EE Design projects – Đồ án thiết kế chuyên ngành (ECE1): 30% of 6
EE 477 Custom Digital CMOS Circuit Design/ Đồ án thiết kế IC số (10%)

 

EE 478 Design of Computer Subsystems/Đồ án thiết kế hệ thống máy tính (10%)
EE 536 Design of Analog Integrated Circuit and Systems/Đồ án thiết kế mạch tích hợp tương tự (10%)
 

EE Design projects – Đồ án thiết kế chuyên ngành (ECE2):

EE 443 Design & App of Digital Signal Processing/Đồ án thiết kế và ứng dụng DSP (10%)
EE 492 Design in Communications 1/Đồ án thiết kế thông tin 1 (10%)

 

EE  493 Design in Communications 2 /Đồ án thiết kế thông tin 2(10%)
INTERNSHIP

THỰC TẬP

30% of 6
5/qtr 2 CAPSTONE PROJECT

ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP

70% of 6
70% of 6
  Total – Tổng cộng 184

 

 

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2015-2016

 

Lớp Học kỳ Mã HP Môn học Số tín chỉ Đơn vị phụ trách Giảng viên phụ trách
11ECE

(Năm 5)

Một

(17/08/2015- 08/11/2015)

CSE 446 Machine Learning

Kỹ thuật máy học

4 TTXS DUT – Phạm Văn Tuấn
OPMGT 450 Project Management

Quản lý dự án

3 TTXS DUT – Lê Thị Kim Oanh
EE 416 Random Signals for Communications and Signal Processing (ECE2)

Xử lý tín hiệu ngẫu nhiên trong truyền thông (Delay Y4/Qtr3)

5 TTXS DUT – Phạm Văn Tuấn
EE 433 Analog Circuit Design (ECE1)

Thiết kế mạch tương tự

3 Khoa ĐTVT

(đã mời thỉnh giảng)

USA – UW – Tai-Cheng
EE 440 Digital Imaging System (ECE2)

Hệ thống xử lý ảnh

Khoa ĐTVT DUT – Hồ Phước Tiến
EE 401 Engineering Design by Teams (ECE1)

Thiết kế điện tử theo nhóm

4 Khoa ĐTVT DUT – Huỳnh Việt Thắng
EE 465 Fiber Optics, Devices, and Applications (ECE2)

Thông tin quang

Khoa ĐTVT DUT – Nguyễn Văn Tuấn
EE 482 Semiconductor Devices (ECE1)

Thiết bị bán dẫn

3 Khoa ĐTVT

(đã mời thỉnh giảng)

USA – Công ty eSilicon – Phạm Đình Cương
EE 418 Network Security and Cryptography (ECE2)

Mật mã và bảo mật mạng

Khoa ĐTVT

(đã mời thỉnh giảng)

DUT – Nguyễn Tấn Khôi
Hai

(23/11/2015-28/02/2016)

EE 477 Custom Digital CMOS Circuit Design (ECE1)

Đồ án Thiết kế IC số

10% of 6 Khoa ĐTVT DUT – Nguyễn Văn Cường
EE 478 Design of Computer Subsystems (ECE1)

Đồ án Thiết kế hệ thống máy tính

10% of 6 Khoa ĐTVT DUT – Hồ Viết Việt
EE 536 Design of Analog Integrated Circuit and Systems (ECE1)

Đồ án Thiết kế mạch tích hợp tương tự

10% of 6 Khoa ĐTVT

(đãmời thỉnh giảng)

USA – UW – Tai-Cheng
EE 443 Design & App of Digital Signal Processing

Đồ án Thiết kế và ứng dụng DSP (ECE2)

10% of 6 Khoa ĐTVT

(đã mời thỉnh giảng)

USA – TTU – Brian Nutter
EE 492 Design in Optical Communications

Đồ án Thiết kế thông tin quang (ECE2)

10% of 6 Khoa ĐTVT DUT – Nguyễn Văn Tuấn
EE 493 Design in Wireless Communications

Đồ án Thiết kế thông tin vô tuyến (ECE2)

10% of 6 Khoa ĐTVT UD – Nguyễn Lê Hùng
INTERNSHIP

THỰC TẬP

TTXS
Ba

(14/03/2016-05/06/2016)

CAPSTONE PROJECT

ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP

70% of 6 Khoa ĐTVT
12ECE

(Năm 4)

Một

(17/08/2015- 08/11/2015)

General Law

Pháp luật đại cương

2 Phòng ĐT
EE 361 Applied Electromagnetic

Điện từ ứng dụng

5 Khoa ĐTVT

(đã mời thỉnh giảng)

USA – UW – Evan Goldstein
EE 471 Computer Design and Organization

Thiết kế và tổ chức máy tính

5 Khoa ĐTVT

(đã mời thỉnh giảng)

USA – UW – James Peckol
ECON 201 Introduction to Macroeconomics

Kinh tế vĩ mô

2 TTXS DUT – Lê Thị Kim Oanh
COM 373 Communication in Small Groups

Kỹ năng giao tiếp nhóm

3 TTXS DUT – Đàm Nguyễn Anh Khoa
Hai

(23/11/2015-28/02/2016)

EE 351 Intro to Electrical Energy Devices & Systems

Giới thiệu thiết bị và hệ thống năng lượng mới

5 TTXS UD – Đinh Thành Việt
Non-EE CSE 461 Introduction to Computer Communication Networks

Giới thiệu mạng thông tin máy tính

3 Khoa ĐTVT DUT – Hồ Viết Việt
EE 472 Embedded  Microcomputer Systems (ECE1)

Hệ thống máy vi tính nhúng

5 Khoa ĐTVT DUT – Hồ Viết Việt
EE 442 Digital Filter Design  (ECE2)

Thiết kế lọc số

Khoa ĐTVT DUT – Phạm Văn Tuấn
EE 543 Models of Robot Manipulation

Mô hình Robot

3 Khoa ĐTVT UD – Nguyễn Bá Hội
EE 480 Microwave Engineering (ECE2)

Kỹ thuật vi ba

Khoa ĐTVT DUT – Trần Thị Hương
Ba

(14/03/2016-05/06/2016)

TC 333 Advanced Technical Writing and Oral Presentation

Viết và thuyết trình kỹ thuật nâng cao

4 TTXS

(đã mời thỉnh giảng)

USA – Grace Bogert
EE 476 Digital Integrated Circuit Design (ECE1)

Thiết kế IC số

5 Khoa ĐTVT DUT – Nguyễn Văn Cường
EE 416 Random Signals for Communications and Signal Processing (ECE2)

Xử lý tín hiệu ngẫu nhiên trong truyền thông

Khoa ĐTVT DUT – Phạm Văn Tuấn
EE 448 Control Systems Sensors and Actuators (ECE1)

Cảm biến truyền động trong hệ thống điều khiển

4 Khoa ĐTVT DUT – Huỳnh Việt Thắng
EE 417 Modern Wireless Communication (ECE2)

Thông tin vô tuyến

Khoa ĐTVT UD – Nguyễn Lê Hùng
13ECE

(Năm 3)

Một

(17/08/2015- 08/11/2015)

General Law

Pháp luật đại cương

2 Phòng ĐT
MATH 308 Linear Algebra

Đại số tuyến tính và ứng dụng

3 TTXS DUT – Nguyễn Chánh Tú
EE 233 Circuit Theory

Lý thuyết mạch

5 Khoa ĐTVT DUT – Phạm Văn Tuấn
EE235 Continuous-Time Linear System

Hệ thống tuyến tính thời gian liên tục

4 Khoa ĐTVT

(đã mời thỉnh giảng)

USA – UW – Tai-Cheng
None-EE CSE 373 Data Structures & Algorithms

Cấu trúc dữ liệu và thuật toán

3 TTXS

(đã mời thỉnh giảng)

FR – UNS – Marc Gaetano
Physical Training

Giáo  dục thể chất

Phòng ĐT
Hai

(23/11/2015-28/02/2016)

MATH 324 Advanced Multivariable Calculus

Tính toán đa biến nâng cao

3 TTXS UD – Nguyễn Duy Thái Sơn
EE 331 Devices & Circuits 1

Thiết bị và mạch điện tử 1

5 Khoa ĐTVT

(đã mời thỉnh giảng)

USA – TTU – Brian Nutter
EE 341 Discrete Time Linear Systems

Hệ thống tuyến tính thời gian rời rạc

5 Khoa ĐTVT DUT – Hồ Phước Tiến
STAT 390 Probability and Statistics in Eng. And Science

Xác xuất thống kê

4 TTXS UD – Nguyễn Lê Hùng
OPMGT 450 Project Management

Quản lý dự án

3 TTXS

(dự kiến mời thỉnh giảng)

USA – James Bogert
Ba

(14/03/2016-05/06/2016)

ECON 200 Introduction to Microeconomics

Kinh tế vi mô

2 TTXS DUT – Lê Thị Kim Oanh
EE 271 Digital Circuits & Systems

Mạch và hệ thống số

5 Khoa ĐTVT DUT – Phạm Văn Tuấn
EE 332 Circuits & Devices 2

Thiết bị và mạch điện tử 2

5 Khoa ĐTVT DUT – Nguyễn Văn Tuấn
14ECE

(Năm 2)

Một

(17/08/2015- 08/11/2015)

VLPA IS Revolutionary way of Vietnam Communist Party

VN Đường lối CM ĐCS VN

3 Phòng ĐT
MATH 125 Calculus w/ Analytical Geometry 2

Hình học giải thích 2

5 TTXS DUT – Nguyễn Chánh Tú
PHYS 121 Mechanics

Vật lý cơ học

4 TTXS DUT – Cao Xuân Hữu
PHYS 121 LAB Mechanics Lab

Thí nghiệm Vật lý Cơ học

1 TTXS UD – Nguyễn Nhật Quang
TC 231 Introduction to Technical Writing

Viết kỹ thuật cơ bản

3 TTXS UD – Hồ Quảng Hà
Physical Training

Giáo dục thể chất

Phòng ĐT
Hai

(23/11/2015-28/02/2016)

HCM Thought

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2 Phòng ĐT
General Law

Pháp luật đại cương

2 Phòng ĐT
MATH 126 Calculus w/ Analytical Geometry III

Hình học giải thích 3

5 TTXS UD – Nguyễn Duy Thái Sơn
PHYS 122 Electromagnetism & Oscillatory Motion

Vật lý điện từ và dao động

4 TTXS DUT – Cao Xuân Hữu
PHYS 122 LAB Electromagnetism & Oscillatory Motion Lab

Thí nghiệm Vật lý Điện từ và dao động

1 TTXS UD – Nguyễn Nhật Quang
CSE 142 Computer Programming 1

Kỹ thuật lập trình 1

4 TTXS

(đã mời thỉnh giảng)

USA – UW – James Peckol
Ba

(14/03/2016-05/06/2016)

MATH 307 Introduction to Differential Equations

Giới thiệu các phương trình vi phân

3 TTXS UD – Nguyễn Duy Thái Sơn
PHYS 123 Waves

Vật lý sóng

4 TTXS DUT – Cao Xuân Hữu
PHYS 123 LAB Waves Labs

Thí nghiệm Vật lý sóng

1 TTXS UD – Nguyễn Nhật Quang
EE 215 Fundamentals of Electrical Engineering

Kỹ thuật điện cơ bản

4 Khoa ĐTVT DUT – Phạm Văn Tuấn
CSE 143 Computer Programming 2

Kỹ thuật lập trình 2

5 TTXS

(đã mời thỉnh giảng)

FR – UNS – Marc Gaetano
15ECE

(Năm 1)

Một

(07/09/2015- 03/01/2016)

TOEFL iBT

Anh văn Toefl

TTXS AMA
VLPA IS Basic principles of Marxism-Leninism I

VN Những nguyên lý cơ bản của CN Mác Lênin (Phần 1)

2 Phòng ĐT
General Law

Pháp luật đại cương

2 Phòng ĐT
Physical Training

Giáo dục thể chất

Phòng ĐT
National Defense Training

Giáo dục Quốc phòng

Phòng ĐT
Hai

(04/01/2016-17/04/2016)

Anh văn Toefl TTXS AMA
VLPA IS Basic principles of Marxism-Leninism II

VN Những nguyên lý cơ bản của CN Mác Lênin (Phần 2)

3 Phòng ĐT
CHEM 142 General Chemistry

Hóa học đại cương

4 TTXS DUT – Phạm Cẩm Nam-Lê Minh Đức
CHEM 142 LAB General Chemistry Lab

Thí nghiêm hóa học đại cương

1 TTXS DUT – Lê Minh Đức
Physical Training

Giáo dục thể chất

Phòng ĐT
Ba

(18/04/2016-17/07/2016)

TOEFL iBT

Anh văn Toefl

TTXS AMA
MATH 124 Calculus w/ Analytical Geometry 1

Hình học giải tích 1

5 TTXS DUT – Nguyễn Chánh Tú
English Composition

Viết luận tiếng Anh

4 TTXS UD – Hồ Quảng Hà
Physical Training

Giáo dục thể chất

Phòng ĐT