Cơ hội việc làm

Sau khi tốt nghiệp, kỹ sư chương trình tiên tiến ngành Hệ thống nhúng có thể làm các công việc sau:

  1. Tư vấn, thiết kế, vận hành, khai thác, sửa chữa, bảo dưỡng các hệ thống, thiết bị trong lĩnh vực hệ thống nhúng-tự động hóa.
  2. Làm việc ở các cơ quan trong điện, điện tử, truyền thông thông tin và máy tính.
  3. Làm việc ở các công ty, doanh nghiệp trong nước và quốc tế liên quan đến lĩnh vực hệ thống nhúng, hệ thống sản xuất tự động như Samsung, Viettel, Intel, Bosch…
  4. Công tác ở các đơn vị trong ngành quân sự, ngành y tế có sử dụng các thiết bị điện tử, hệ thống lập trình tích hợp và tự động hóa trên cơ sở hệ thống nhúng.
  5. Công tác ở các trường đại học, cao đẳng, trung cấp dạy nghề trong lĩnh vực điện tử và tự đông hóa.
  6. Làm công tác nghiên cứu, giảng dạy về lĩnh vực liên quan đến hệ thống số, hệ thống tự động hóa, thiết kế IC, lập trình hê thống nhúng trong các viện và trung tâm nghiên cứu.
  7. Tiếp tục học lên cao các chương trình sau đại học như thạc sĩ, tiến sĩ ở các trường tiên tiến trong khu vực và thế giới.