Mục tiêu đào tạo

Đào tạo nguồn nhân lực ưu tú có phẩm chất chính trị tốt, có ý thức về đạo đức nghề nghiệp và ý thức trách nhiệm với môi trường và xã hội; có nền tảng kiến thức khoa học cơ bản toàn diện, kiến thức chuyên môn cao đạt chuẩn khu vực và quốc tế, kỹ năng thực hành cơ bản để tiếp cận nhanh với các công việc trong lĩnh vực Tự động hóa-hệ thống nhúng trong các doanh nghiệp trong và ngoài nước; có kỹ năng tiếng Anh tốt, phương pháp làm việc chuyên nghiệp, tư duy phản biện khoa học và các kỹ năng mềm khác để phát triển bản thân; có khả năng tự học, tự nghiên cứu, khả năng tiếp thu các kiến thức khoa học công nghệ tiên tiến trên thế giới để phát triển kỹ năng học tập suốt đời.